ارائه کارنامه نیمسال اول به گزارش گروه رسانه مجتمع دین و دانش فرمانیه

ارائه کارنمای نوآموزان پیش دبستانی و دانش آموزان اول تا پنجم از تاریخ ۱۷ دی ماه تا ۲۴ دی ماه انجام خواهد شد.