زمان برگزاری:

  •  بهمن 1398

اهداف:

  • هر خانه یک مدرسه – آموزش مجازی