روش استنتاج

یکی از راه های کشف و اکتشاف در تعلیم و تربیت، بهره گیری از روش استنتاج ِ راه حل است. روش های استنتاجی در برابر مسایل آموزشی می تواند منجر به کشف راه حل ها بشود.

estentaj