روش تحلیل مسأله

برای فهم و درک مسایل تعلیم و تربیت به طور عام از روش تحلیل مسأله استفاده می گردد. استفاده از روش حل مسئله، گامی مهم در فهم محتوای آموزش می باشد.