تدریس حرف “ک” با موشک بازی

  • زمان برگزاری: یکشنبه 98/10/22
  • هدف: ایجاد انگیزه برای تدریس حرف “ک”