زمان برگزاری:

  • بهمن 98 – درس ریاضی – آموزش دقیقه

اهداف:

  • پرهیز از توقف آموزشی با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی