زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی

اهداف: آشنایی با شخصیت این بزرگوار و محل زیارتگاه ایشان

زمان برگزاری: 1398/9/13